Cycling service
Login Cyclotivity

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Cycling Service VOF (verder CS)

 1. Cycling Service is een vennootschap onder firma terwijl ook natuurlijke personen lid kunnen zijn van de organisatie. In het navolgende zal de organisatie worden aangeduid met “CS” en zal de opdrachtgever worden aangeduid met “cliënt”. Zowel CS, haar aandeelhouders en bestuurders als de individuele personen die werkzaam zijn of waren bij CS kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van cliënt. 

 3. Alle opdrachten, ongeacht of deze aan CS dan wel aan individuele bij CS werkzame personen zijn gericht, worden uitsluitend aanvaardt door CS. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 4. Cliënt is aan CS verschuldigd het bruto bedrag uitkoop inclusief eventueel van toepassing zijnde BTW in verband met de door haar verrichte bemiddelingsopdracht, het in rekening gebrachte honorarium en/of de overeengekomen onkostenvergoeding betreffende overige werkzaamheden. Mogelijke aan derden verschuldigde kosten worden, indien van tevoren overeengekomen, aan cliënt doorbelast. CS is om haar moverende redenen gerechtigd, indien zij daarvoor een plausibel verklaring heeft, bij cliënt een voorschot te verlangen of zekerheid te laten stellen, welke aanbetaling wordt verrekend annex zekerheid wordt vrijgegeven, met de laatste declaratie. 

 5. De werkzaamheden worden periodiek aan cliënt in rekening gebracht. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn 14 dagen. CS is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente. 

 6. Indien door de bevoegde instantie CS onverhoopt aansprakelijkheid wordt gesteld dan is deze aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot EUR 2.500.000,- per gebeurtenis, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico. 

 7. CS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen aan derden. 

 8. Wanneer CS in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt, is CS bevoegd om mede namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden. 

 9. Contracten gesloten met individuele renners zullen ten alle tijden zonder rechtelijke consequenties kunnen worden ontbonden en geacht worden niet tot stand te zijn gekomen indien het team waartoe de renner onder contract staat op enig moment haar toestemming aan de renner in trekt dan wel haar medewerking niet verleend. 

 10. Bij het aangaan van een contractuele verbintenis tussen de renner en CS is het de eindverantwoordelijkheid van de renner om vooraf toestemming hiertoe van haar werkgever dan wel het team waartoe hij of zij behoort te regelen. CS zal hierop nimmer door derden kunnen worden aansprakelijk gesteld. 

 11. In geval een renner of team niet gerechtigd is, was of bleek om ten tijde van het evenement van CS en/of haar cliëntele deel te nemen dan wel haar verplichtingen na te komen zal CS gerechtigd zijn om zowel betaalde gelden, gemaakte onkosten alsmede de door haar gederfde inkomsten met wettelijke rente te verhalen op contractant. Cliëntele zal in deze geen verhaalsrecht worden toegekend, doch slechts in geval van daadwerkelijke betaling aan CS de betaalde vergoeding aan team en/of renner vermeerderd met eventueel betaalde wettelijke rente onder aftrek van gemaakte kosten en vergoedingen CS retourneren. 

 12. Het is de verantwoordelijkheid van cliëntele om zich tegen enig aansprakelijkheid te verzekeren alsmede voor de benodigde vergunningen zorg te dragen. 

 13. Indien onverhoopt een evenement, door overmacht, van rijkswege geen doorgang kan hebben, zullen de contracten aangegaan met renners zonder consequenties kunnen worden ontbonden. De verplichtingen jegens Cycling Service zullen onverminderd blijven bestaan. 

 14. Renners dienen zich al dan niet onder auspiciën van het team waarvoor zij uitkomen minimaal 60 minuten voor de aanvang van het evenement middels aanwezigheid beschikbaar te houden alsmede zich conform de van toepassing zijnde reglementen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het evenement aan de startlijn aanwezig te zijn en aan haar sportieve verplichtingen te voldoen. 

 15. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en CS is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een mogelijk geschil zal de Nederlandse rechter bevoegd zijn hierover te oordelen. Tenzij dwangrechterlijk een andere rechter is voorgeschreven is de rechter te Breda bevoegd. CS is evenwel gerechtigd als eiseres een procedure bij de rechter aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in vorige zin bevoegd zou zijn. 

 16. Indien een geschil zou ontstaan over de interpretatie van deze algemene voorwaarden dan geldt de in de Nederlandse taal opgestelde tekst.
Terug naar boven